Sinopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - , , .

Episodios

 • Concerns over WAs sweeping new powers to address coronavirus - Загриженост околу новите овластувања на Западна Австралија за справување со коронавирусот

  Concerns over WA's sweeping new powers to address coronavirus - Загриженост околу новите овластувања на Западна Австралија за справување со коронавирусот

  10/04/2020 Duración: 05min

  As Western Australia threatens to use electronic tracking devices on those breaching isolation rules, there are fears these draconian new laws are here to stay. - Додека Западна Австралија се заканува да користи електронски уреди за следење на лица кои ќе ги прекршат правилата за изолирање, постојат стравувања дека овие драконски нови закони ќе останат и по пандемијата.

 • Parents feeling overwhelmed as Easter school holidays approach - Родителите се чувствуваат преоптоварени за време на училишниот распуст овој Велигден

  Parents feeling overwhelmed as Easter school holidays approach - Родителите се чувствуваат преоптоварени за време на училишниот распуст овој Велигден

  10/04/2020 Duración: 06min

  Millions of Aussies will spend their Easter and school holidays at home this year, as requested by government and health officials as rates of coronavirus infections climb. But some families aren’t looking forward to the holidays this year. - Повеќе милиони Австралијци годинава празниците за Велигден и училишниот одмор ќе ги поминат дома, според барањето на владините и здравствените власти бидејќи стапките на инфекции со коронавирус се искачуваат.  Но, некои семејства не ги очекуваат празниците во добро расположение годинава.

 • SBS News in Macedonian 10 April 2020 - SBS Вести на македонски 10 април 2020 година

  SBS News in Macedonian 10 April 2020 - SBS Вести на македонски 10 април 2020 година

  10/04/2020 Duración: 13min

  SBS News in Macedonian 10 April 2020 - SBS Вести на македонски 10 април 2020 година

 • WHO appeals for world leaders not to politicise the COVID-19 crisis - СЗО апелира светските лидери да не ја политизираат кризата со коронавирусот

  WHO appeals for world leaders not to politicise the COVID-19 crisis - СЗО апелира светските лидери да не ја политизираат кризата со коронавирусот

  10/04/2020 Duración: 07min

  The World Health Organisation has called on leaders not to politicise the unfolding coronavirus outbreak, or risk having 'many more body bags'.  With more than 1.5 million confirmed cases worldwide, the disease is showing little sign of slowing down.  International trade experts are now predicting COVID-19 will provoke the ‘deepest economic recession of our lifetimes’ - Светската здравствена организација ги повика водачите да не го политизираат појавувањето на појавата на коронавирусот, или ризикуваат да имаат „многу повеќе вреќи за мртви тела“.  Со повеќе од 1,5 милиони потврдени случаи ширум светот, болеста покажува мал знак на забавување.  Меѓународните експерти за трговија сега предвидуваат дека ковид-19 ќе предизвика „најголема економска рецесија во нашите животи“ 

 • $130 billion coronavirus JobKeeper package passed - Усвоен пакетот за зачувување на работните места JobKeeper вреден 130 милијарди долари

  $130 billion coronavirus JobKeeper package passed - Усвоен пакетот за зачувување на работните места JobKeeper вреден 130 милијарди долари

  09/04/2020 Duración: 06min

  The federal government's $130 billion coronavirus wage subsidy package, the so-called JobKeeper legislation, has passed through both houses of parliament.  It marks the single biggest piece of government spending in the country's history. -  Пакетот за субвенционирање на платите поради коронавирусот вреден 130 милијарди, т.н. законодавство „JobKeeper“, помина низ двата дома на парламентот.  Тоа го обележува едно од најголемото трошење на владата во историјата на земјата.

 • Reverend Gavril - It seems we have time for everything else except for our soul - Отец Гаврил - Изгледа за се имаме време освен за сопствената душа

  Reverend Gavril - It seems we have time for everything else except for our soul - Отец Гаврил - Изгледа за се имаме време освен за сопствената душа

  09/04/2020 Duración: 19min

  Following the tightening of government restrictions in order to reduce the spread of coronavirus, the Macedonian Orthodox Youth of Australia, MOYA, along with many other organizations, immediately sent out messages of support and understanding to their Orthodox members. Reverend Gavril from the Macedonian Orthodox Monastery of St. Clement of Ohrid, Kinglake, who, as a monk, is no stranger to self-isolation, says, whilst collective worshipping is temporarily banned, people can maintain their Orthodox way of life within the sanctity of the second church, their home. - По заострувањето на владините ограничувања со цел да се намали ширењето на коронавирусот, Македонската Православна Младина на Австралија, МОЈА, како и многу други организации, веднаш упатија пораки на поддршка и разбирање до нивните членови. Разговараме со Игуменот и Отец Гаврил од македонскиот православен манастир Св.Климент Охридски во Кинглејк, за кој како монах, само-изолацијата не е нешто ново. Тој вели дека и покрај тоа што одењето во црква

 • SBS News in Macedonian 9 April 2020 - Вести на СБС на македонски, 9 април 2020

  SBS News in Macedonian 9 April 2020 - Вести на СБС на македонски, 9 април 2020

  09/04/2020 Duración: 12min

  SBS News in Macedonian 9 April 2020 - Вести на СБС на македонски, 9 април 2020

 • SBS News in Macedonian 8 April 2020 - SBS Вести на македонски 8 април 2020

  SBS News in Macedonian 8 April 2020 - SBS Вести на македонски 8 април 2020

  08/04/2020 Duración: 11min

  SBS News in Macedonian 8 April 2020 - SBS Вести на македонски 8 април 2020 

 • Some unexpected consequences of the coronavirus shutdown - Некои неочекувани последици од ограничувањата поради коронавирусот

  Some unexpected consequences of the coronavirus shutdown - Некои неочекувани последици од ограничувањата поради коронавирусот

  07/04/2020 Duración: 14min

  With half of the world's population now in shutdown in a bid to slow the coronavirus pandemic, many elements of normal daily are changing - and not just the things we'd expect. The way we cook, bank, look after ourselves and the environment have drastically changed, bringing with it some unintended consequences. Some of these side-effects are good - and others, not so good. - Фактот што половина од светското население сега се придржува на наредбите за изолација во обид да се забави пандемијата на коронавирусот, многу елементи на нормалното секојдневно живеење се менуваат. Начинот на готвење, банкарството, грижата за себе и околината драстично се промени, носејќи со себе некои несакани последици. Некои од овие ефекти се добри  а некои не. 

 • Calls for action on rental relief - Повик за акција за ослободување од обврските за изнајмување

  Calls for action on rental relief - Повик за акција за ослободување од обврските за изнајмување

  06/04/2020 Duración: 08min

  The National Cabinet is under pressure to finalise guidelines for rental negotiations between tenants and landlords affected by the COVID-19 crisis. While a moratorium on evictions has been announced, social welfare groups say financially-stretched renters need more than just handshake agreements to get by. And, they also want help for landlords as well. - Националниот кабинет е под притисок да ги финализира насоките за преговори за изнајмување помеѓу станарите и сопствениците на имоти погодени од кризата СОВИД-19. Додека е најавен мораториум за исселување, групите за социјална помош велат дека на изнајмувачите под финансиски стрес им е потребнa поголема сигурност.

 • Retired medical practitioner Vasil Velkov calls for a big dose of self-discipline to beat COVID-19 - Пензионираниот доктор Васил Велков повикува на голема самодисциплина во борбата против Ковид-19

  Retired medical practitioner Vasil Velkov calls for a big dose of self-discipline to beat COVID-19 - Пензионираниот доктор Васил Велков повикува на голема самодисциплина во борбата против Ковид-19

  06/04/2020 Duración: 12min

  The generation most affected by the coronavirus are people aged over 70 as well as those with pre-existing conditions. Among the latest measures for their protection are strict guidelines for self-isolation, introduced to reduce the chances of infection. Most older people accept the new measures, but others still have difficulty in understanding the seriousness of the potential consequences, if they do not adhere to the  1.5 meter social distancing rule, self-isolation and regular hand washing with soap. Retired medical practitioner and one-time contributor to SBS Macedonian Dr. Vasil Velkov shares his thoughts on COVID-19. - Генерацијата најтешко погодена од последиците на коронавирусот се лицата над 70 годишна возраст, како и лица со постоечки болести. Меѓу најновите мерки за нивна заштита воведени се строги упатства за само-изолација во сопствениот дом, со цел да се намалат можностите за зараза. Повеќето постари луѓе ги прифаќаат новите мерки, но некои сеуште не ја разбираат сериозноста во однос на по

 • Temporary visa holders feel let down by go home directive - Привремените носители на визи се чувствуваат напуштени по директивата „оди си дома“

  Temporary visa holders feel let down by "go home" directive - Привремените носители на визи се чувствуваат напуштени по директивата „оди си дома“

  05/04/2020 Duración: 06min

  Temporary visa holders say they feel let down by the federal government after being told to go back to their native countries if can't support themselves in Australia. - Привремените носители на визи велат дека се чувствуваат изневерени од страна на сојузната влада откако им било кажано да се вратат во нивните родни земји, доколку не можат да се издржуват  во Австралија.

 • What does the coronavirus pandemic mean if you’re pregnant? - Што значи пандемијата на коронавирус ако сте бремени?

  What does the coronavirus pandemic mean if you’re pregnant? - Што значи пандемијата на коронавирус ако сте бремени?

  03/04/2020 Duración: 08min

  Pregnancy is a time of great joy and expectation for most women and their families. From the unforgettable moment of finding out you are pregnant, to the emotional moment a mother gets to hold her baby against her chest. Circumstances and processes have changed a lot following the declaration of the coronavirus pandemic. So what are the risks, how can you protect yourself and your baby and what support is available.  - Бременоста е време на голема радост и очекување за повеќето жени и нивните семејства. Од тој незаборавен момент на откривање дека сте бремени, па се до емотивниот момент кога како мајка го држите своето бебе на градите. Околностите и процесите се променија многу по прогласувањето на пандемијата на коронавирус. Kои се ризиците, како можете да се заштитите себе си и вашето бебе и каква поддршка е достапна.

 • Could loss of sense of smell point to COVID-19 infection? - Може ли губењето на чувството за мирис да укаже на инфекција на COVID-19?

  Could loss of sense of smell point to COVID-19 infection? - Може ли губењето на чувството за мирис да укаже на инфекција на COVID-19?

  03/04/2020 Duración: 03min

  There are calls to broaden the criteria for coronavirus testing to include the loss of sense of smell. Researchers have found it's an early sign of infection, especially among young people. - Има повици за проширување на критериумите за тестирање на коронавирус за да се вклучи губење на чувството за мирис. Истражувачите откриле дека станува збор за ран знак на инфекција, особено кај младите луѓе.

 • Australias childcare sector to provide free care to working parents

  Australia's childcare sector to provide free care to working parents

  03/04/2020 Duración: 05min

  Childcare will be free for parents who continue working during the coronavirus pandemic. The Federal Government will support Australia's 13 thousand childcare centres by paying half their operating costs on the condition they stay open and not charge families for care.  

 • What the coronavirus means for visa holders - Што значи коронавирусот за носителите на визи во Австралија

  What the coronavirus means for visa holders - Што значи коронавирусот за носителите на визи во Австралија

  03/04/2020 Duración: 08min

  There are over 120 visa categories in Australia. Millions of visa holders are concerned or confused about their immediate future. They include visitors such as backpacking and holidays visas, studying and training, family and partner, working and skilled, refugee and humanitarian, bridging and repealed visas, and many more, including visas for New Zealand citizens.   SBS provides the latest government advice and the support being offered to visa holders. - Милиони сопственици на визи се загрижени или збунети за нивната блиска иднина поради пандемијата со коронавирусот. Во Австралија постојат над 120 категории на визи. СБС ги дава најновите совети од владата и поддршката што им се нуди на носителите на визи.

 • Government invests millions to increase overseas trade - Владата инвестира милиони за да ја зголеми трговијата во странство

  Government invests millions to increase overseas trade - Владата инвестира милиони за да ја зголеми трговијата во странство

  02/04/2020 Duración: 04min

  The coronavirus pandemic has seen a halt in Australia’s export market, but now once again, farmers and fishers will be able to start sending their goods overseas. - Пандемијата на коронавирус забележа прекин на извозот на стоки на светските пазари од Австралија. Но сега уште еднаш, земјоделците и рибарите ќе можат да започнат да ги испраќаат своите производи во странство.

 • SBS News in Macedonian 2 April 2020 - Вести на СБС на македонски 2 април 2020

  SBS News in Macedonian 2 April 2020 - Вести на СБС на македонски 2 април 2020

  02/04/2020 Duración: 11min

  SBS News in Macedonian 2 April 2020 - Вести на СБС на македонски 2 април 2020

 • SBS News in Macedonian 1 April 2020 - SBS Вести на македонски 1 април 2020

  SBS News in Macedonian 1 April 2020 - SBS Вести на македонски 1 април 2020

  01/04/2020 Duración: 11min

  SBS News in Macedonian 1 April 2020 - SBS Вести на македонски 1 април 2020

 • Government pledges $130 billion wage subsidy - Владата вети субвенција од $130 милијарди долари за плати

  Government pledges $130 billion wage subsidy - Владата вети субвенција од $130 милијарди долари за плати

  31/03/2020 Duración: 06min

  The government pledges the biggest stimulus package in Australian history in an effort to support businesses suffering during the COVID-19 pandemic.  - Владата вети најголем стимулативен пакет во историјата на Австралија, во обид да ги поддржи бизнисите кои страдаат за време на пандемијата COVID-19.

página 15 de 16

Informações: